top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities: 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
‘Wijnen Coaching & Consultancy’, gevestigd te Vlist, KvK nummer 643 056 94: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
‘Opdrachtgever’: de wederpartij van Wijnen Coaching & Consultancy 
‘Overeenkomst’: de Overeenkomst van opdracht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 


Artikel 2: Algemeen: 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wijnen Coaching & Consultancy en een Opdrachtgever waarop Wijnen Coaching & Consultancy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wijnen Coaching & Consultancy, waarbij voor de uitvoering derden door Wijnen Coaching & Consultancy worden betrokken. 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wijnen Coaching & Consultancy en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
6. Wijnen Coaching & Consultancy heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf één maand nadat de wijzigingen aan Opdrachtgever bekend zijn gemaakt. 


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes: 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
2. De door Wijnen Coaching & Consultancy gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij Wijnen Coaching & Consultancy dit anders heeft aangegeven. Wijnen Coaching & Consultancy is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij Wijnen Coaching & Consultancy uitdrukkelijk een andere termijn heeft gesteld. 
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij dit anders is overeengekomen. 
4. Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Wijnen Coaching & Consultancy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wijnen Coaching & Consultancy daarmee alsnog schriftelijk instemt. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wijnen Coaching & Consultancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst: 
1. Wijnen Coaching & Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wijnen Coaching & Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wijnen Coaching & Consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, steeds en telkens tijdig aan Wijnen Coaching & Consultancy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wijnen Coaching & Consultancy zijn verstrekt, heeft Wijnen Coaching & Consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze extra kosten worden berekend op grond van hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden. 
4. Het kan Wijnen Coaching & Consultancy niet worden aangerekend indien Wijnen Coaching & Consultancy is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, in het verlengde waarvan Wijnen & Consultancy in voorkomende gevallen ook niet aansprakelijk is voor eventuele schade, van welke aard ook. 
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Wijnen Coaching & Consultancy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
6. Indien door Wijnen Coaching & Consultancy of de door Wijnen Coaching & Consultancy ingeschakelde derde(n) in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door te werk gestelde personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. 


Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst: 
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, heeft Wijnen & Consultancy de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, zonder dat daarbij enige aanspraak van de Opdrachtgever op Wijnen Coaching & Consultancy ontstaat. Wijnen Coaching & Consultancy zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
3. Indien de wijziging van of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Wijnen Coaching & Consultancy de Opdrachtgever hierover inlichten. 
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Wijnen Coaching & Consultancy aangeven in hoeverre de wijziging van of de aanvulling op de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
5. In afwijking van lid 3 zal Wijnen Coaching & Consultancy geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Wijnen Coaching & Consultancy kunnen worden toegerekend. 


Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn: 
1. De Overeenkomst tussen Wijnen Coaching & Consultancy en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Wijnen Coaching & Consultancy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 


Artikel 7: Honorarium: 
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium (per traject/training/consult) wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 t/m 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium is overeengekomen gelden de leden 3 t/m 8 van dit artikel. 
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium (per traject/training/consult) overeenkomen. 
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium (per traject/training/consult) worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het uurtarief wordt tussen partijen schriftelijk overeengekomen.  Wijnen Coaching & Consultancy kan deze tarieven per 1 januari van elk jaar eenzijdig wijzigen, hetgeen zij dan uiterlijk op 1 december zal aankondigen voor het daaropvolgende jaar. Het honorarium (per traject/training/consult) wordt steeds berekend op basis van het uurtarief dat geldt voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij partijen dit schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
4. Het honorarium (per traject/training/consult) en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee (2) maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 
6. Indien Wijnen Coaching & Consultancy met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Wijnen Coaching & Consultancy niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Wijnen Coaching & Consultancy mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Wijnen Coaching & Consultancy kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen, inflatie, bevoegdheid of verplichting vanuit wet- of regelgeving of andere gronden die redelijkerwijs bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar waren. Bovendien mag Wijnen Coaching & Consultancy het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid, aard en zwaarte inhoudelijk werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Wijnen Coaching & Consultancy , dat in redelijkheid niet van Wijnen Coaching & Consultancy mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 
7. Wijnen Coaching & Consultancy zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Wijnen Coaching & Consultancy zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 
8. Indien de Opdrachtgever de door Wijnen Coaching & Consultancy kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Wijnen Coaching & Consultancy genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden. 


Artikel 8: Betaling: 
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wijnen Coaching & Consultancy aan te geven wijze en valuta. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en de bevoegdheid van de Opdrachtgever zich op verrekening te beroepen is uitgesloten. 
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Wijnen Coaching & Consultancy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
4. Wijnen Coaching & Consultancy heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wijnen Coaching & Consultancy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wijnen Coaching & Consultancy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
5. Reclame met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient schriftelijk en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht met het factuurbedrag te hebben ingestemd. 


Artikel 9: Incassokosten: 
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
2. Indien Wijnen Coaching & Consultancy hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. 


Artikel 10: Onderzoek, klachten: 
1. Wijnen Coaching & Consultancy werkt in geval van coaching volgens de gedragscode professionele begeleiders van de STiR. Voor coachingsklachten kan indien nodig bij de STiR een klacht worden ingediend. Mochten er andere klachten zijn over de wijze waarop de opdracht wordt uitgeoefend, vallen uiteen in de navolgende onderdelen: 
- klachten aangaande uitvoering van de dienstverlening (termijn van rapporteren); en 
- klachten over de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening. 
Klachten die op de uitvoering van toepassing zijn, dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk te worden medegedeeld aan Wijnen Coaching & Consultancy. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk na (op)levering van een dienst schriftelijk te worden medegedeeld, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien een klacht niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, behoeft Wijnen Coaching & Consultancy deze klacht niet meer in behandeling te nemen en zijn de rechten van de Opdrachtgever ter zake komen te vervallen.  Ook 
2. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat  Wijnen Coaching & Consultancy in staat is adequaat te reageren. 
3. Indien een klacht gegrond is, zal Wijnen Coaching & Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wijnen Coaching & Consultancy in geval van schade slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 6 


Artikel 11: Opzegging, verlenging: 
1. Partijen kunnen een overeenkomst voor bepaalde tijd dan wel voor onbepaalde tijd aangaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de contractperiode; een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan enkel schriftelijk worden opgezegd. 
2. De schriftelijke opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is enkel mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 
3. Indien partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan, is verlenging van deze overeenkomst mogelijk indien de Opdrachtgever tenminste één (1) maand voor afloop van de overeengekomen periode schriftelijk heeft bericht de termijn te willen verlengen. Na ontvangst van dat bericht heeft Wijnen Coaching & Consultancy een termijn van twee weken om de Opdrachtgever te berichten dat zij van verlenging afziet, bij gebreke waarvan de overeenkomst automatisch wordt verlengd. Indien verlenging plaatsvindt, zal dit schriftelijk worden vastgelegd. 
4. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden het volledig overeengekomen honorarium binnen één (1) maand na de opzegging aan Wijnen Coaching & Consultancy te vergoeden en is de Opdrachtgever gehouden de op dat moment openstaande declaraties onmiddellijk na opzegging aan Wijnen Coaching & Consultancy te voldoen. 
5. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door Wijnen Coaching & Consultancy, zal Wijnen Coaching & Consultancy in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Wijnen Coaching & Consultancy redelijk te maken extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 


Artikel 12: Opschorting en ontbinding: 
1. Wijnen Coaching & Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
- na het sluiten van de overeenkomst Wijnen Coaching & Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of 
- de Opdrachtgever in staat van faillissement is komen te verkeren, surseance van betaling is uitgesproken of in liquidatie is getreden. 
2. Voorts is Wijnen Coaching & Consultancy bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. Dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Wijnen Coaching & Consultancy op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wijnen Coaching & Consultancy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4.  Wijnen Coaching & Consultancy behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  


Artikel 13: Aansprakelijkheid: 
1. Indien Wijnen Coaching & Consultancy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. Wijnen Coaching & Consultancy is slechts aansprakelijk voor directe schade. 
3. Wijnen Coaching & Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
4. Indien Wijnen Coaching & Consultancy aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans tweemaal het declaratiebedrag van dat gedeelte waar het specifieke deel van de Overeenkomst betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van  Wijnen Coaching & Consultancy voor schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
5. In afwijking van hetgeen onder lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
6. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien de Opdrachtgever of een derde schade lijdt als gevolg van handelen of nalaten van het personeel van Wijnen Coaching & Consultancy of derden die op verzoek van Wijnen Coaching & Consultancy bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 
7. De Opdrachtgever vrijwaart Wijnen Coaching & Consultancy tegen alle eventuele aanspraken c.q. rechten van derden op vergoeding van geleden en nog te lijden schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van Wijnen Coaching & Consultancy en/of haar personeel of een door Wijnen Coaching & Consultancy bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet aansprakelijk kan worden gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Wijnen Coaching & Consultancy en/of haar personeel of een door Wijnen Coaching & Consultancy bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde. 


Artikel 14: Risico-overgang: 
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten/diensten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht. 


Artikel 15: Overmacht: 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wijnen Coaching & Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijnen Coaching & Consultancy niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval oorlog, ziekte, gevolgen Corona, overheidsmaatregelen, werkstakingen, brand en storingen in het bedrijf van Wijnen Coaching & Consultancy of in door Wijnen Coaching & Consultancy ingeschakelde bedrijven.  
3. Wijnen Coaching & Consultancy heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wijnen Coaching & Consultancy haar verbintenis had moeten nakomen. 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5. Voor zoveel Wijnen Coaching & Consultancy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wijnen Coaching & Consultancy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en zonder dat de Opdrachtgever zich op opschorting of verrekening kan beroepen. 


Artikel 16: Geheimhouding: 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wijnen Coaching & Consultancy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wijnen Coaching & Consultancy zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wijnen Coaching & Consultancy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 


Artikel 17: Intellectuele eigendom en auteursrechten: 
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Wijnen Coaching & Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die Wijnen Coaching & Consultancy toekomen op grond van de Auteurswet. 
2. Alle door Wijnen Coaching & Consultancy verstrekte stukken, zoals (E-)boeken, (loopbaan)werkboeken, rapporten, adviezen, overeenkomsten, enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever/individuele gebruiker en mogen niet door Opdrachtgever/individuele gebruiker zonder voorafgaande toestemming van Wijnen Coaching & Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
3. Wijnen Coaching & Consultancy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 


Artikel 19: Boetebeding 
1. In geval de Opdrachtgever een of meerdere van de in de artikelen 16, 17 genoemde verplichtingen overtreedt, zal de Opdrachtgever jegens  Wijnen Coaching & Consultancy een direct opeisbare boete verbeuren van € 25.000,00 per overtreding en, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, van € 10.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Wijnen Coaching & Consultancy om dienaangaande tevens nakoming en/of volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen. 


Artikel 20: Garantie 
1.  Wijnen Coaching & Consultancy verleent garantie op haar dienstverlening indien en voor zover dat bij de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald en deze garantie is opgenomen in een daartoe bestemde garantiebijlage die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 
2. Deze garantie strekt niet verder dan in de garantiebijlage is bepaald en brengt voor Wijnen Coaching & Consultancy geen wijziging, beperking of uitsluiting met zich van enig recht, waaronder de rechten die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen of daaruit voortvloeien. Wijnen Coaching & Consultancy behoudt derhalve uitdrukkelijk de bevoegdheid zich op overmacht of exoneratie te beroepen. 
3. Een garantieaanspraak is niet overdraagbaar. 
4. Een garantieaanspraak bestaat niet indien het niet of niet tijdig nakomen van een verplichting is te wijten aan enige tekortkoming van de Opdrachtgever. 
5. De Opdrachtgever komt geen garantieaanspraak toe, indien niet aan alle in de Overeenkomst opgenomen of daaruit voortvloeiende verplichtingen is voldaan. 


Artikel 21: Forumkeuze, Geschillen: 
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 


Artikel 22: Toepasselijk recht: 
1. Op elke overeenkomst tussen Wijnen Coaching & Consultancy en de Opdrachtgever, waaronder de Overeenkomst en overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. 


Artikel 23: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden: 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht-Woerden. 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de Overeenkomst.

Algemene Voorwaarden: Tekst
bottom of page